Zoznam projektov

Enjoy Greenland

Sútažný návrh komplexu bytových domov s polyfunkcným parterom Košice, cast Košice – Západ, SK, 2008

autori:Radovan Gonos, Andrea Bocková, Radoslav Sincák, Peter Marko, Peter Jacko
spolupráca: Martin Skalický, Alex Gradov, Miroslava Choborová
investor: AFFES, a.s.
vizualizácie: cadrender.com, Peter Marko, Radoslav Sincák, Lubomir Bobák

Víťazný návrh komplexu sa nachádza v centrálnej casti katastrálneho územia Košice – Západ, na východnom okraji mestskej štvrte Terasa – Luník VII, na západnej strane Moldavskej cesty a východnej strane Bardejovskej ulici, ktorá predeluje katastrálne územie od priemyselnej časti – depo DPMK Košice. Mestská cast Terasa – Luník VII je charakterizovaná prevládajúcou obytnou zástavbou, najmä bytových domov, rozvíjajúcou sa z pôvodne založenej funkcnej štruktúry v 20. a 30. rokoch 20. storocia. V 60. a 70. rokoch sa táto štvrt rozvíjala východným a južným smerom, kde bola budovaná obcianska vybavenost - areály základných a stredných škôl, spolocenský dom, obytné domy hotelového typu a športové areály. Z hladiska širších dopravných vztahov je územie zo západu ohranicené Moldavskou cestou – hlavným tahom na Rožnavu, ktorá je napojená na vonkajší okruh mesta. Z juhu križuje mestskú radiálu – Triedu SNP. Prístup na pozemok riešeného územia je z Bardejovskej ulice a na druhej strane z Moldavskej cesty. Vlastné územie je nezastavané, rovinaté s minimálnymi výškovými rozdielmi nakolko sa jedná o športové ihrisko bývalých FC Spoje. Podľa územného plánu mestskej časti Košice - Západ je toto územie súcastou plochy navrhnutej na využitie ako plochy mestského a nadmestského vybavenia športové s vyššou obcianskou vybavenostou s doplnkovou funkciou bývania Východiskami hmotového návrhu bola výšková hladina okolitej zástavby, ktorú reguluje náletový kužel. Riešenie uvažuje so zastavaním predmetného územia s vyššou obcianskou vybavenostou v celoplošnej zástavbe s vnútornými átriami s vytvorením introvertného súboru funkcií s doplnkovou obytnou zástavbou v strešnej rovine.

Vlastné územie je riešené ako homogénna hmota s vnútorným clenením na funkcie obcianskej vybavenosti, ktorá sa odohráva na dvoch podlažiach. Vnútorné átria clenia priestor cim sa dosiahne prerušenie dlhej zástavby ako aj lepšej svetelnej pohody. Tento spôsob prirodzene clení priestor na segmenty, ktorým sú priradené jednotlivé funkcie. Vzniká tak segment športových aktivít, segment obchodný, segment administratívny a segment hotelový, ktoré delí od seba siet pešej pasáže.

PROJEKTY

rozdelenie projektov: