Zoznam projektov

MEI - Business Centrum

autori: Radovan Gonos, Peter Marko, Radoslav Sincák
investor: MERE Slovakia s.r.o.
visualisation: cadrender.com,Peter Marko, Alex Gradov

Stavba Business centra Gemerská MEI je samostatným objektom, ktorý je situovaný v Košiciach, v mestskej casti Južné mesto - Železníky, na Gemerskej ulici. Mestská časť je charakterizovaná prevládajúcou obytnou zástavbou, najmä bytových domov na východnej strane a zástavbou mestského a nadmestského obcianskeho vybavenia na západnej strane. Na ploche urcenej pre výstavbu sa v súcasnosti nachádzajú dve samostatné objekty prepojené spojovacím krckom a nekrytá parkovacia plocha. Jeden objekt a spojovací krcok bude v rámci uvažovanej výstavby asanovaný. Zámerom je intenzifikácia zástavby na nezastavanej ploche parkoviska a na ploche zastavanej administratívnou budovou. Má tak vzniknút administratívny objekt zapojený do existujúcej zástavby, ktorý reaguje na konfiguráciu susediacich objektov a vytvára dostatocne artikulovaný signál do frekventovanej križovatky Alejová -Gemerská. Realizácia zámeru doplní v nezastavanej lokalite novostavbu s funkciou - obcianskej vybavenosti (administratívne centrum). Pre navrhované BC bola zvolená forma pôsobiaca stabilným dojmom, ktorý je podciarknutý kreatívnym dizajnom. Predná cast so vstupným podlubím a vstupom do garáží budovy tvorí ideovú dominantu. Výrazné presklenia pridávajú na vzdušnosti a lahkosti konceptu. Zadný trakt uzatvára celu kompozíciu do celku, s predným traktom je spojený odlahcenou hmotou. Výraznú tektoniku vyzdvihujú dve átria, ktoré súcasne slúžia na oživenie a zatraktívnenie celého priestoru. Celkový výzor je založený na harmonickom spojení kontrastov medzi "lahkými" presklenými plochami a pocitovo tažšími plochami, ktoré rozclenujú fasádu na jednotlivé celky vytvárajúce nezávisle plochy, ale súcasne tvoriace jeden celok.

Busines centrum je tvorené šiestimi nadzemnými podlažiami a dvoma podzemnými podlažiami parkovísk. Objekt je navrhovaný s tromi samostatnými vstupmi s jedeným centrálnym nástupom. Hlavný vstup do administratívnej budovy bude celopresklenný, s integrovaným turniketovým zádverím. Samotná reprezentatívna hala bude prevýšená cez všetky podlažia. Pred recepciou a ohlasovacím pultom ochranky sa bude nachádzat cakacia zóna so sedením pre návštevy s priamym prechodom do výtahovej lobby s prenajímatelnými priestormi obchodov, príp. služieb a stravovacieho centra. Vstup do obchodných priestorov je navrhovaný priamo z exteriéru. Nástup do administratívnych podlaží je zaistený z prízemia piatimi velkokapacitnými výtahmi orientovanými smerom do átria, z ktorých jeden je riešený ako požiarny a evakuacný. Navyše pohyb medzi parkovacími podlažiami a vstupným podlažím zabezpecia dva dalšie výtahy. Objekt doplnajú kongresové sály na druhom podlaží. V zadnej casti objektu sú navrhované zásobovanie a sklady. V stredovej casti objektu sú navrhované z hladiska presvetlenia a odvetrania vnútorných kancelárskych priestorov otvorené átriá. Jedno z átrií je riešené od 1.poschodia a jedno z átrií je navrhované od prízemia. Na 1. až 5. poschodí budú kancelárske priestory, ktoré sú navrhované ako velkopriestorové kancelárie s maximálnym dôrazom na ich variabilitu.

Riešenie objektu korešponduje s okolitým prostredím, do ktorého síce zapadá, ale zároven bude tvorit jeho prirodzenú ideovú dominantu.

PROJEKTY

rozdelenie projektov: